You are here:  / Zakonodaja

Zakonodaja

Pomembni zakoni in predpisi, ki urejajo področje zlorab otrok, nasilja v dručini in ukrepanje odgovornih institucij v Republiki Sloveniji so naslednji:

 

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR)

Kazenski zakonik (KZ-1)

Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol)

Zakon o socialnem varstvu (ZSV)

Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP)

 

PRAVILNIKI

Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini

Pravilnik o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami pri odkrivanju in preprečevanju nasilja v družini

Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno – izobraževalne zavode

Pravilnik o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti

Pravilnik o prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju

 

Zakon o kazenskem postopku (ZKP)

Pravilnik o izvrševanju varstvenega nadzorstva

Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1)

Zakon o prekrških (ZP-1)

Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS)

Zakon o pravdnem postopku (ZPP)

Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOŽKD)

Obligacijski zakonik (OZ)

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre)

Zakon  o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

Zakon o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS)

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

Zakon o tujcih (ZTuj-2)

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO)

Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM)

 

MEDNARODNI DOKUMENTI

 

Splošna deklaracija človekovih pravic

Konvencija o otrokovih pravicah

Konvencija o uresničevanju otrokovih pravic

Protokol za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroki, ki dopolnjuje

Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu

Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (Istanbulska konvencija)

Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo (Lanzarotska konvencija)

Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi

Evropska konvencija o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja

Evropska socialna listina

 

OSTALI DOKUMENTI

 

Nacionalna raziskava o nasilju v zasebni sferi in v partnerskih odnosih

Poročilo o nacionalni raziskavi o nasilju v zasebni sferi in partnerskih odnosih

Nasilje nad ženskami: vseevropska raziskava, Rezultati na kratko

Študija generalnega sekretarja Združenih narodov o nasilju nad otroki

Pekinška deklaracija

Sofinancerji

Delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 19:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 15:00

Sobota, nedelja in prazniki zaprto.

Kontakt

KONTAKT
Masarykova ulica 23, 1000 Ljubljana

080 28 80 - brezplačni telefon
Tel: 00386 (0)1 43 13 341
Faks: 00386( 0)1 43 13 341

E-pošta: spolna.zloraba@siol.net
Splet: www.spolna-zloraba.si